Ellis, Sue

English for cabin crew / Sue Ellis & Lewis Lansford - Oxford : Oxford University Press, 2010 - 96 p. : ill. - Oxford business English. Express series . - Oxford business English. Express series .

Includes MultiROM disk

Y55 M11 BKE

9780194579575 (pbk.)


English language--Textbooks for foreign speakers
English language--Business English--Study and teaching

428.24 / E47E