ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

การผลิตเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 - 205 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

ความสำคัญเกี่ยวกับเครื่องดื่มและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม -- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่ม -- น้ำและน้ำดื่มบรรจุขวด -- ซอฟต์ดริ๊ง (Soft drinks) -- เครื่องดื่มประเภทมีกาเฟอีน -- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักและกลั่น.

Y55 M11 BKT

9789740330172


เครื่องดื่ม--การผลิต.
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--การผลิต

641.2 / ป391ก