ขวัญชีวา ทิพย์แสนคำ

การศึกษาการใช้ยาของนักศึกษาหอพักอัลฟาและหอพักโอเมกาในมหาวิทยาลัยพายัพ = The study of drug use of student in Alpha and Omega dormitories of Payap University / ขวัญชีวา ทิพย์แสนคำ, ปวีณา เทพยศ - เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554 - ก-ช, 47 หน้า : ภาพประกอบ

Y55 M11 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะเภสัชศาสตร์ --ปัญหาพิเศษ
มหาวิทยาลัยพายัพ--นักศึกษา--การใช้ยา


นักศึกษา--การใช้ยา
การใช้ยา