ทิพย์วรรณ สีหไกร

แผนงานพิเศษเรื่อง เยลลี่รางจืดกลิ่นเก็กฮวย = Milletia Kitiyana Jelly (Chrysanthemum Flavor) เยลลี่รางจืดกลิ่นเก็กฮวย / โดย ทิพย์วรรณ สีหไกร - ปทุมธานี : สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2550 - ก-ข, 5, 54 หน้า : ภาพประกอบ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ --แผนงานพิเศษ


เยลลี่รางจืด--การผลิต