อโณทัย เบญญาภาณิชกุล

รายงานวิชาการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา" ภายในสถานประกอบการ คือ บริษัท มัลติวิชั่นเทคโนโลยี จำกัด การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภายในสถานประกอบการ คือ บริษัท มัลติวิชั่นเทคโนโลยี จำกัด / โดย อโณทัย เบญญาภาณิชกุล - เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555 - ก-ฉ, 58, ช หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น


มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ --สหกิจศึกษา


เครือข่ายคอมพิวเตอร์.