วิพากษ์ : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ "เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์" / โดย คณะทำงานสื่อสารกับสังคม คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2549. - 310 หน้า : ภาพประกอบ.

9749481968


ความขัดแย้งทางสังคม--ไทย (ภาคใต้).
สันติภาพ


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท.

303.69 / ค124ว