ประเวศ วะสี.

ทิศทางใหม่ประเทศไทย : ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนท้องถิ่น / ประเวศ วะสี. - กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555. - 47 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y57 M04 BKT

9786165431484


การพัฒนาชุมชน--ไทย.
ชุมชน--ไทย.
การศึกษาชุมชน--ไทย.

307.1409593 / ป384ท