เอกสารการสอนชุดวิชา จิตวิทยาการบริการ = Psychology for the hospitality industry จิตวิทยาการบริการ / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 15, 17 - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 - 2 เล่ม : แผนภูมิ

Y56 M01 BKT

9746144901 (ล. 1) 9746144928 (ล. 2)


จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
จิตพิสัยบริการ
บริการลูกค้า

658.812 / ม246จ 2555