เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ = Business decision support systems ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 11 - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 - 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y56 M01 BKT

9746429906 (ล. 1) 9746429914 (ล. 2)


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.

658.4038 / ม246อ 2554