อานันท์ กาญจนพันธุ์

ทวนคลื่นความคิดกึ่งศตวรรษไทยศึกษา / อานันท์ กาญจนพันธุ์ - เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 - ก-ฌ, 354 หน้า

ไทยศึกษาในสังคมศาสตร์อเมริกัน -- ไทยศึกษาในมานุษยวิทยา -- มานุษยวิทยาในสังคมไทย -- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในมิติทางวัฒนธรรม -- ประวัติศาสตร์ชนชาติไทในมิติทางวัฒนธรรม -- ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของไทใหญ่ -- ไทศึกษาในมิติของความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์.

Y56 M03 BKT

9789746727310


มานุษยวิทยา--ไทย.
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น--ไทย
ไทใหญ่--ประวัติ
ชาติพันธุ์วิทยา.
ไทยศึกษา


ไทย--ประวัติศาสตร์

301.09593 / อ624ท