คมทวน คันธนู.

วิเคราะห์วรรณกรรมวิจารณ์วรรณกร / คมทวน คันธนู - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2530 - 254 หน้า


สุนทรภู่--กวีนิพนธ์.
ศรีปราชญ์--กวีนิพนธ์.


วรรณกรรมไทยร่วมสมัย--ประวัติและวิจารณ์.

895.91109 / ค147ว