ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

ดนตรีศึกษา : หลักการและสาระสำคัญ / ณรุทธ์ สุทธจิตต์. - พิมพ์ครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุงแก้ไข. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. - 541 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y58 M09 BKT DW

9789740329718


ดนตรี--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)

780.7 / ณ252ด 2555