เกษร นันทจิต

สูตรโครงสร้าง 3 มิติของยาและการออกฤทธิ์ / เกษร นันทจิต. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ, 2555. - 148 หน้า : ภาพประกอบ.

Stereochemistry of drugs and pharmacological activity -- Direct and indirect resolution of enantiomeric drugs -- Chirality and neurotransmitter agonists and antagonists -- Melatonin -- Steroid hormone -- Drug chirality and voltage-gates ion channels -- Chirality and metabolic process -- Toxicology implication of chirality stereoselectivity and toxicity : the role of biotransformation.

Y56 M02 BKT

9789746726948


Stereoisomerism
Chemistry, Pharmaceutical
สเตริโอเคมี
เภสัชเคมี

QV744 / ก814ส 2555