รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย

รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการอบรมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน = Effects of training program on self-efficacy and foot care behavior among the elderly with diabetes mellitus ผลของโปรแกรมการอบรมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน / โดย รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, พิมผกา ปัญโญใหญ่, กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. - ก-ฌ, 69 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 278 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 278 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


เบาหวานในผู้สูงอายุ--งานวิจัย
ผู้สูงอายุ--การดูแล--งานวิจัย
ผู้สูงอายุ--โรค--งานวิจัย

WY20.5 / ร641ร 2555