ศิริพร วิษณุมหิมาชัย

รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The people's satisfaction towards the service of Tambon Suthep Municipality in Muang District of Chiang Mai Province ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โดย ศิริพร วิษณุมหิมาชัย, อัญชลี รักอริยะธรรม. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. - ก-ฎ, 103 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 275 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 275 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.

Y57 M11 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
เทศบาลตำบลสุเทพ (เชียงใหม่)--ความพอใจของผู้ใช้บริการ


ความพอใจของผู้ใช้บริการ--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอเมือง--ตำบลสุเทพ

658.8343 / ศ463ร