ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี = Controllership / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. - กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2555. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.

บทบาทของการบัญชีในการบริหารธุรกิจ -- บทบาทของผู้อำนวยการทางบัญชี -- การวางแผนธุรกิจ -- การควบคุมและการวัดผล -- การวางแผนและควบคุมรายได้ -- การวางแผนและควบคุมต้นทุน -- การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่าย -- การวางแผนและควบคุมสินทรัพย์ -- การวางแผนและควบคุมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ -- การวางแผนและควบคุมกำไร -- การรายงาน -- การวางแผนและควบคุมประเด็นอื่นๆ.

Y56 M03 BKT

9786163211460


การบัญชีบริหาร
การเงิน--การบริหาร
การบัญชีต้นทุน
การควบคุมต้นทุนการผลิต

658.151 / ศ525ก