ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม = Hotel English / ไลฟ์เอบีซี, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556 - 184 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y56 M03 BKT

9786160410972


ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์.
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานโรงแรม)
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา

428.34 / ล988ภ