ซิน, ซึง ยอม

รายงานการวิจัยเรื่อง ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์ลาหู่ภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of local churches of Lahu ethnic group in highland of Northern Thailand, belonging to the 18th District of the Church of Christ in Thailand ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นในเขตพื้นที่สูงชาติพันธุ์ลาหู่ภาคเหนือ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 18 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / โดย ซิน ซึง ยอม, ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. - ก-ซ, 98 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 280. . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 280. .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


คริสต์ศาสนา--การเผยแผ่--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
ลาหู่--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
การเผยแผ่ศาสนา--งานวิจัย

253.09593 / ซ319ร