ขมุ ชื่อเรื่องจากสัน: ชาวเขาเผ่าขมุ / กองบรรณาธิการ, สุดาวดี เตชานันต์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555. - 42 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับชาวเขา . - หนังสือชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับชาวเขา .

เข้าใจชาวเขาเผ่าขมุ. บุคคลสำคัญ ; กุล่มในชุมชน ; สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน ; มารยาทต่างๆ ; ข้อห้ามสำคัญ ; ข้อนิยมสำคัญ ; เงื่อนไขอื่นๆ ในชุมชน -- วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ. วัน เดือน ปี ในชีวิตประจำวัน ; พิธีกรรมและวันหยุดตามจารีตประเพณี ; พิธีกรรมสำคัญในรอบปี.

Y56 M08 BKT


ขมุ--ความเป็นอยู่และประเพณี
ชนกลุ่มน้อย--ไทย (ภาคเหนือ)

305.8959 / ข237