แม้ว ชื่อเรื่องจากสัน: ชาวเขาเผ่าแม้ว / กองบรรณาธิการ, สุดาวดี เตชานันต์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555. - 249 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับชาวเขา .

เข้าใจชาวเขาเผ่าแม้ว. บุคคลสำคัญ ; กลุ่มแซ่สกุลในระบบเครือญาติแม้ว ; สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามระบบความเชื่อ ; มารยาททางสังคมบางประการ ; ข้อห้ามที่สำคัญ ; วันสำคัญและวันกรรมในรอบปี -- ตำนาน. ตำนานประวัติของฝิ่น ; นิยายปรัมปราเกี่ยวกับการรักษาโรคของแม้วขาว ; ทำไมแม้วยิงปืนเวลาฝนตก ; ตู่ชู้ : ตำนานความเชื่อของแม้ว -- วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ. ความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ; การทำนายด้วยไก่ของชาวเขาเผ่าแม้ว ; การบำบัดรักษาของแม้ว ; ความเป็น "ม้ง" ที่บ้านแม้วดอยปุย ; กัวะ : เครื่องมือสื่อสารจากคนถึงผี ; การเล่นลูกช่วง ; ปีใหม่แม้ว ; เพลงและการละเล่นพื้นบ้านแม้ว : ภาพสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น -- ปกิณกะ: กัญชง - กัญชาบนที่สูง ; แก่เถ่ : อดีตแม้วผู้ใหญ่แห่งป่าเกี๊ยะ ; ม้งออสเตรเลีย.

Y56 M08 BKT


ม้ง--ความเป็นอยู่และประเพณี
ชนกลุ่มน้อย--ไทย (ภาคเหนือ)

305.89597 / ม885