ถิ่น ชื่อเรื่องจากสัน: ชาวเขาเผ่าถิ่น / กองบรรณาธิการ, สุดาวดี เตชานันต์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2555. - 152 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับชาวเขา .

เข้าใจชาวเขาเผ่าถิ่น. บุคคลสำคัญ ; กลุ่มในชุมชน ; สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน ; มารยาทต่างๆ ; ข้อห้ามสำคัญ ; ข้อนิยมสำคัญ ; อื่นๆ จากประสนการณ์ -- วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ. พิธีทำโสลดหลวง (แอมโสลดหลวง) ; พิธีเลือกพื้นที่ปลูกข้าวของชาวถิ่น ; เครื่องดนตรีของถิ่น ; การแบ่งตระกูลย่อยของชาวเขาเผ่าถิ่น -- ปกิณกะ: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าถิ่น.

Y56 M08 BKT


ถิ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี
ชนกลุ่มน้อย--ไทย (ภาคเหนือ)

305.89593 / ถ319