โกวิท ตั้งตรงจิตร

19 สมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ สิบเก้าสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์. / โกวิท ตั้งตรงจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555. - 489 หน้า : ภาพประกอบ.

สมเด็จพระอริยวงษณาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) -- สมเด็จพระอริยวงษณาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) -- สมเด็จพระอริยวงษณาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) -- สมเด็จพระอริยวงษณาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) -- สมเด็จพระอริยวงษณาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) -- สมเด็จพระอริยวงษณาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) -- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี) -- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์) -- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทวมหาเถร) -- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรณาญวโรรสฯ (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมมานพ) -- สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์) -- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) -- สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น นภวงศ์) -- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภณมหาเถร) -- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) -- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) -- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) -- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสนมหาเถร) -- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร).

Y56 M05 BKT

9786162290237


สมเด็จพระสังฆราช--ชีวประวัติ

922.943 / ก951ส 2555