จอมพงศ์ มงคลวนิช

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าภายใต้บริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา / จอมพงศ์ มงคลวนิช และคณะ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาสยาม, 2554 - 97 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ

Y56 M07 BKT

9789748230931


วัฒนธรรม--แง่เศรษฐกิจ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชุมชน--แง่เศรษฐกิจ.
ทุนทางสังคม
การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ.

306.3 / จ198ส