บุญชัย ใจเย็น.

AEC : Thai กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / บุญชัย ใจเย็น. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555. - 240 หน้า : ภาพประกอบ

ปฏิญญากรุงเทพ -- AEC ไม่ใช่เพียงอาเซียน -- การเตรียมตัวรับ AEC -- AEC จะเปลี่ยนไทย-โลก -- ประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก AEC -- ประเทศไทย -- ประเทศฟิลิปปินส์ -- ประเทศมาเลเซีย -- ประเทศสิงค์โปร์ -- ประเทศบรูไนดารุสซาเลม -- ประเทศอินโดนีเซีย -- ประเทศกัมพูชา -- ประเทศพม่า -- ประเทศเวียดนาม --ประเทศลาว.

Y56 M05 BKT

9786165085922


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

337.159 / บ426อ