พรฤดี เนติโสภากุล

เทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Knowledge management technology / พรฤดี เนติโสภากุล - กรุงเทพฯ : ร่มโมกข์, 2554 - 7, 262 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y56 M04 BKT

9786169093305


การบริหารองค์ความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ

658.4038011 / พ276ท