อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ

รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ : ศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย = A study of characteristics of Payap University graduates according to the Thai qualifications of framework for higher education and the identity of Payap University คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ : ศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย / โดย อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. - ก-ต, 362 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 276 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 276 .

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2553.

Y57 M11 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ--บัณฑิต--งานวิจัย


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--งานวิจัย--ไทย
บัณฑิต--มาตรฐาน--งานวิจัย--ไทย

378.19809593 / ร451