ศิลป์ศาสตร์แห่งวรรณกรรมอาเซียน : เพศ แบบเรียน วีรบุรุษ ชาติพันธุ์ และความใฝ่ฝันของคนพื้นเมือง / บรรณาธิการ, พิเชฐ แสงทอง. - กรุงเทพฯ : สมาคมและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556. - 326 หน้า : ภาพประกอบ. - ภาษาและหนังสือ ; ปีที่ 54 (2556) . - ภาษาและหนังสือ ; ปีที่ 54 (2556) .

Y56 M12 BKT

9789747531466


วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ประวัติและวิจารณ์


กลุ่มประเทศอาเซียน--วรรณกรรม

809 / ศ526