คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น : สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง / โดย สภาการพยาบาล. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2554. - 142 , ก-ง หน้า

Y56 M05 BKT

9789744011336


การใช้ยา--คู่มือ
ยา--คู่มือ
การรักษาด้วยยา

QV55 / ส226ค 2554