ชิสุวิชาน

วิถีน้ำ วิถีคนปกาเกอะญอมือเจะคี (ป่าสนวัดจันทร์) : เรื่องราวภูมิปัญญาในการใช้และรักษาน้ำของคนปกาเกอะญอ / ผู้เขียน, ชิสุวิชาน, พร้อมพล สัมพันธโน. - เชียงใหม่ : สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2555. - 282 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

แหล่งกำเนิดมือเจะคี ต้นน้ำแม่แจ่ม -- โลกทัศน์เรื่องน้ำของคนปกาเกอะญอ -- ฝนสมอง ลับคมความคิด ผ่านโหน่-นอแง ทนองเจ็ดหน่วย -- ลักษณะและรูปแบบการใช้น้ำในยุคปัจจุบัน -- แม่น้ำป่วยไข้ กุ๊ยลอซิ -- เพราะกินจึงต้องรักษา เพราะใช้จึงต้องพลิกฟื้น -- การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ -- ทิศทางน้ำมือเจะคีในอนาคต -- สุภาษิตปกาเกอะญอ -- รายชื่อผู้นำชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา.

Y56 M05 BKT

9786169142607


การอนุรักษ์น้ำ--เชียงใหม่
การจัดการน้ำ--เชียงใหม่
ปกาเกอะญอ--ความเป็นอยู่และประเพณี

333.9109593 / ช576ว