สรตี ปรีชาปัญญากุล

สนุกกับภาษาเวียดนาม : เขียนด้วยอักษรโรมัน แต่มีวรรณยุกต์ / สรตี ปรีชาปัญญากุล. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556. - 162 หน้า : ภาพประกอบ. - หนังสือชุดภาษาอาเซียน .

ภาษาเวียดนาม -- บทสนทนา -- คำศัพท์ -- สำนวน-สุภาษิต -- เพลงชาติ.

Y56 M05 BKT

9786160005932


ภาษาเวียดนาม--การใช้ภาษา

495.922 / ส325ส