ปิยะ นากสงค์.

ออกแบบและสร้าง Website ฉบับสมบูรณ์ / ปิยะ นากสงค์, มณีนุช สมานหมู่, เขียน. - กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2556. - 560 หน้า : ภาพประกอบ.

มี DVD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ -- Photoshop. เริ่มต้นใช้งาน Photoshop ; การตกแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน -- การสร้างภาพให้มีมิติ ; การปรับสีภาพให้สดใส ; การสร้างข้อความตกแต่งภาพ ; การทำงานกับเลเยอร์ ; เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ ; ตกแต่งภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยฟิลเตอร์ ; การนำภาพกราฟิกไปใช้บนเว็บ -- Dreamweaver. รู้จักกับ Dreamweaver ; การสร้างเว็บไซต์ ; การสร้างข้อความ ; การตกแต่งด้วยภาพ ; การใส่ตาราง ; การเชื่อมโยง ; การใช้สไตล์ CSS ; การออกแบบเลย์เอาต์ ; การสร้างฟอร์ม ; การใช้มัลติมีเดีย ; การใช้เทมเพลตและไลบรารี ; การอัพโหลดไฟล์สู่เว็บไซต์ -- Flash. รู้จักกับ Flash ; การวาดรูปและลงสี ; การจัดการออบเจ็กต์ ; การสร้างข้อความ ; ซิมบอลและอินสแตนซ์ ; เข้าใจพื้นฐานการสร้าง งานแอนิเมชัน ; การสร้างแอนิเมชัน ; การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้าง -- Joomla. การติดตั้ง Joomla ; จัดการและบริหารเว็บไซต์ ; ปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต ; การอัพโหลด และแบ็คอับเว็บไซต์.

Y56 M06 BKT

9786162620621


Dreamweaver (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
Flash (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
Joomla! (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
Adobe Photoshop (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
การพัฒนาเว็บไซต์

006.78 / ป621อ