ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว = Tourism English : a hands-on course for tourism professionals / LiveABC, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2. - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556. - 184 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดภาษาสำหรับมืออาชีพ .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

Departure & arrival (การออกเดินทางและการมาถึง) -- In a hotel (ในโรงแรม) -- Eating in a restaurant (การรับประทานอาหารในร้านอาหาร) -- Transportation (การคมนาคม) -- Asking for diractions (การสอบถามเส้นทาง) -- Emergencies (สถานการณ์ฉุกเฉิน) -- Shopping (การช็อปปิง) -- Sightseeing (การเทียวชม).

Y56 M07 BKT

9786160413096


ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา

428.34 / ล988ภ