คอลลินส์, จิม

ภาวะผู้นำ = HBR's 10 must reads : on leadership / โดย จิม คอลลินส์ & ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ ; ผู้แปล, คมกฤช จองบุญวัฒนา. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556. - 327 หน้า.

อะไรที่ทำให้คุณเป็นผู้นำ ? -- สิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผล -- หน้าที่แท้จริงของผู้นำ -- ภารกิจของผู้นำ -- ทำไมคุณจึงควรได้เป็นผู้นำ ? -- ด่านทดสอบผู้นำ -- สุดยอดผู้นำระดับ 5 -- การเปลี่ยนแปลง 7 ประการสู่การเป็นผู้นำ -- ค้นหาความเป็นผู้นำที่เป็นตัวคุณ -- ยอมรับผู้นำที่ไม่สมบูรณ์แบบบ้างเถอะ !.

Y56 M06 BKT

9789744142689


ผู้บริหาร
การบริหารงานบุคคล
ผู้นำ
ภาวะผู้นำ

658.4092 / ค192ภ