มรรยาท รุจิวิชชญ์.

การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress management for promoting mental health / มรรยาท รุจิวิชชญ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. - 16, 274 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

ความเครียด -- สุขภาพจิต -- หลักและวิธีการจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต -- เทคนิคการจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต และการประยุกต์ใช้ -- จริยธรรม กฎหมาย และมาตรฐาน การให้บริการบำบัดความเครียด -- การบูรณาการความรู้การจัดการความเครียด การวิจัย และการปฏิบัติ -- การสร้างเสริมสุขภาพจิตบุคคล ครอบครัว และชุมชน.

Y56 M06 BKT

9786163140258


ความเครียด (จิตวิทยา).
การบริหารความเครียด.
สุขภาพจิต

155.9042 / ม194ก 2556