สุธาวัลย์ เสถียรไทย, คุณหญิง.

ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย / ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2554. - 115 หน้า : แผนภูมิ. - ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม. . - ชุดความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม. .

Y57 M04 BKT

9789746725873


นโยบายสิ่งแวดล้อม--ไทย.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--ไทย.
ปัญหาสิ่งแวดล้อม--ไทย.

363.7009593 / ส784ธ