ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. Amnat Charoen ชุดภาคอีสาน : อำนาจเจริญ = อำนาจเจริญ. / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552. - 40 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.

Y57 M10 BKT

9789746791847


อำนาจเจริญ--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
อำนาจเจริญ--ความเป็นอยู่และประเพณี.

915.93 / ก454ท