องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, หัวหน้าโครงการ ; โสภณ ชมชาญ ... [และคนอื่นๆ], นักวิจัย. - เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555. - 131 หน้า.

Y60 M09 BKT


การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--ไทย
การปกครองท้องถิ่น--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย
สิ่งแวดล้อม--นโยบายของรัฐ

333.72 / อ113