มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง, กุลดา เพ็ชรวรุณ. - เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555. - 103 หน้า : แผนที่.

Y60 M09 BKT


การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--ไทย
การปกครองท้องถิ่น--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย

333.72 / ม559ก