ยุทธ ไกยวรรณ์

การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. - 599 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ -- การวิเคราะห์องค์ประกอบ -- การวิเคราะห์การถดถอยพหุ -- ความเข้าใจเบื้องต้นในโมเดลสมการโครงสร้าง -- การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน -- การวิเคราะห์เส้นทาง -- การวิเคราะห์จำแนกประเภท -- การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก -- การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม.

Y56 M09 BKT

9789740331056


การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์การถดถอย

519.535 / ย351ก