สมชัย ศิริสุจินต์

ฅนนำคน / สมชัย ศิริสุจินต์. - เชียงใหม่ : โรงพิมพ์จตุพร, 2553. - 160 หน้า.

Y57 M09 BKT

9789742257644


ผู้นำ
ภาวะผู้นำ
ผู้บริหาร

658.4092 / ส241ฅ