พัดชา จุนอนันตธรรม

หุ้นปันผล : ขุมทรัพย์ของการลงทุน / พัดชา จุนอนันตธรรม, สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555. - 3, 63 หน้า : แผนภูมิ - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ; ฉบับที่ 1/2555 . - เอกสารงานวิจัย (สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ; ฉบับที่ 1/2555 .

Y56 M11 BKT


การลงทุน--งานวิจัย.
หุ้นและการเล่นหุ้น--งานวิจัย.