ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ / ผู้แต่ง, ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. - 19, 343 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.

ส่วนที่ 1. ภาพรวม. อุษาคเนย์ศึกษา ; ข้อมูลพื้นฐาน ; ผังมโนทัศน์บ้านเรือน ; แผนที่วัฒนธรรม ; อัตลักษณ์ ; คุณค่า ความหมาย -- ส่วนที่ 2. บ้านเรือนในคามสมุทร. กลุ่มไท ; กลุ่มไททางเหนือ ; กลุ่มไทลาว; กลุ่มไทในสิบสองจุไท ; กลุ่มไทในอัสสัม ; กลุ่มไทในภาคกลางและภาคใต้ ; กลุ่มจีน-ทิเบตและจีน ; กลุ่มพม่า มอญ เขมร เวียด และอื่นๆ -- ส่วนที่ 3. บ้านเรือนในหมูเกาะ. กลุ่มคาบสมุทรมลายู ; กลุ่มหมู่เกาะซุนดาใหญ่ ; กลุ่มหมู่เกาะซุนดาน้อย ; กลุ่มปาปัวตะวันตก ; กลุ่มหมู่เกาะฟิลิปปินส์ -- การดำรงอยู่ของอุษาคเนย์ลักษณ์.

Y59 M01 BKT

9789746729574


ที่อยู่อาศัย--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลุ่มชาติพันธุ์--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

728.30959 / ร267ร 2558