ศุภชัย สมพานิช.

คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# ครอบคลุมเวอร์ชั่น 2010/2012 / ศุภชัย สมพานิช. - กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2556

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมกับ Visual C# -- พื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# -- เรียนรู้และใช้งานไวยากรณ์เบื้องต้น -- การใช้คำสั่งควบคุม และการตัดสินใจ -- การใช้งานกลุ่มคอนโทรลของ Windows forms -- ระบบเมนูและทูลบาร์ -- การใช้งาน Windows form -- ระบบ File ใน .NET framework -- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในภาษา Visual C# -- พื้นฐานการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server 2010 Express Edition -- พื้นฐานการทำงานกับฐานข้อมูล SQL Server 2012 ด้วย Entity framework -- การเรียกดูข้อมูลด้วย Entity framework -- การทำงานกับข้อมูลตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไป -- การเพิ่ม, แก้ไข และลบข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย Entity framework -- การใช้งานแหล่งข้อมูล XML ใน .NET -- การใช้งาน LINQ to XML กับ XML #1 -- การใช้ LINQ to XML กับ XML #2 -- การทำชุดติดตั้ง Stetup แบบ ClickOnce -- การใช้งาน Entity framework สร้างระบบสั่งซื้อสินค้าขนาดเล็ก.

Y56 M10 BKT

9786167233642


Microsoft Visual C# 2010 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
C# (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.262 / ศ684ค