วัชระ โสฬสพรหม.

การสร้างชุดการสอนแซกโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิมโพรไวส์ด้วยคอร์ดโทนโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ = Creating saxophone instructional package to develop improvisation skills with chord tone by using cooperative learning / วัชระ โสฬสพรหม. - 2556. - ก-ญ, 178 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์.


แซกโซโฟน--การศึกษาและการสอน
แซกโซโฟน--สื่อการสอน

780 / ว382ก 2556