สมัชชา หมอกชัย.

เสียงแห่งความตาย = The voice of death / สมัชชา หมอกชัย. - 2556. - ก-ฒ, 171 หน้า : โน๊ดเพลง.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์ --วิทยานิพนธ์.

780 / ส291ส 2556