มนฤดี ม่วงรุ่ง

รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factor analysis of the elements of leadership of administrators at Tambol Loungnuae Municipality, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai Province การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. - ก-ซ, 149 หน้า : แผนภูมิ. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 292 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 292 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2554.

Y57 M11 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


เทศบาลตำบล--การบริหาร--งานวิจัย--ลวงเหนือ (เชียงใหม่)
ผู้บริหารส่วนราชการ--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอดอยสะเก็ด--ตำบลลวงเหนือ
ภาวะผู้นำ--งานวิจัย

352.09593 / ร451