ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน / โดย ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2553. - 46 หน้า : ภาพประกอบ.

Y58 M02 BKT

9789749915806


อุตสาหกรรมอัญมณี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
อุตสาหกรรมเครื่องประดับ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

338.47739270959 / ส181ต