ประมวลสาระชุดวิชา สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Seminar in human resource management สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550. - 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.

Y57 M02 BKT

9746457756 (ล. 1) 9746457764 (ล. 2)


สัมมนา.
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

658.3 / ม246ป 2550