สุรพล พยอมแย้ม.

จิตวิทยาในงานชุมชน = Psychology for community works / ผู้เขียน, สุรพล พยอมแย้ม. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บางกอก-คอมเทค อินเตอร์เทรด, 2556. - 244 หน้า : แผนภูมิ.

งานชุมชนกับจิตวิทยา -- ความเป็นชุมชน -- ทำงานชุมชนตามหลักจิตวิทยา -- งานเปลี่ยนแปลงชุมชน -- การเพิ่มพลังความเข้มแข็งของชุมชน -- การศึกษาชุมชนเชิงนิเวศวิทยา -- การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารในชุมชน -- การสร้างเครือข่ายชุมชน -- การสร้างความเชื่อมั่นต่อกัน -- ปฏิบัติงานชุมชนยุค "ตัวเองถูกต้องเสมอ" -- การประเมินโครงการชุมชน -- การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อชุมชน -- บทสรุปของการทำงานในชุมชน.

Y57 M01 BKT

9746007637


จิตวิทยาสังคม
การพัฒนาชุมชน

307.14019 / ส852จ 2556