เอนก ชิตเกษร

รายงานการวิจัยเรื่อง การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Survey of knowledge and application of Sufficiency Economy Philosophy of life of the community, Tumbon Nongpakrung, Muang District, Chiang Mai Province การสำรวจความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. / โดย เอนก ชิตเกษร. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. - ก-ฏ, 119 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 294 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 294 .

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2554.

Y57 M10 BKT


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


เศรษฐกิจพอเพียง--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอเมือง--ตำบลหนองป่าครั่ง
ชุมชน--งานวิจัย--เชียงใหม่--อำเภอเมือง--ตำบลหนองป่าครั่ง

307.7609593 / อ893ร